สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ติดต่อสำนักงานขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
3/4 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร/โทรสาร 043-811941-2
Email : admin@dlt-kalasin.go.th
www.dlt-kalasin.go.th
 
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางสาวพรพิศ  มิ่งมาศ

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์


 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

2

นางชนัญชิดา  กางเกตุ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

3

นางสาวศุภารัตน์  โกษีย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 
4
นางสาวปรียานุช  สีนวลแล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
กลุ่มวิชาการขนส่ง

5

นายศราวุธ  เปาอินทร์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

 

6

นายสยาม  ภู่ทรัพย์สิน

นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

 
7
นางสาวอารีรัตน์  โลหะวิจารณ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

8

นายนิมิตร  แสนตุ้ย

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

 

9

นางสาวอรวรรณ  พิกุลหอม

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 
 

ฝ่ายทะเบียนรถ

10

นายสวาท  หน่อจันทร์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ


11

นางทิวากรณ์  ปัญจมาตย์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

12

นางเสาวนีย์  สูตินันท์โอภาส

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

13

นางสุภาพร  ภูจอมนิล

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

 

 

 

 

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

14

นายพรชัย  จันทรพรม

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

15

นายฉัตรชัย  สุโพธิ์

นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 

16

นายจตุพร  อุทัยวี

นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 

  

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

17

นางสาวสุทธามาศ สากลวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 
18
นางพรรณกนก  ปาปะเก เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

19

นายณัฐชนันท์  ถิตย์รัศมี

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

20

นางนวพร  เหลืองคำ

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

21

นางสาคร  ถิ่นละออ

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน


 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

1

นายอาณัติ  ภูลายเรียบ

พนักงานขับรถยนต์

 

2

นายพงศกร  สุภี

พนักงานบริการ

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ

1

นายกฤษฎา  วิชาชัย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

2

นางสายน้ำผึ้ง  วาทโยธา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

3

นางสาวจรรยา  กุดแถลง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

4

นายพัชระพล  ญาณประดับ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
5

นางณัฐณิฐ  ภารรักษา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

6

นายวัฒนชัย  คิดทำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

7

นางสาววนิดา  ภูวิจารย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

8

นางสาวปรียานุช  รัตนางาม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

9

นางเจตน์สุดา  เลิศพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

10

นางสาวมุกดา  ภูบุญเพชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

11

นายปริญญา  บุญศาสตร์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

 

12

นายณัฐพันธ์  ถิตย์รัศมี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

 

13

นายรัชพล  คำเหลื่อม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

 

14

นายณัฐดนัย  ภูลายเรียบ

พนักงานขับรถ

 

15

นายธีรพล  ยิ่งเลิศ

พนักงานขับรถ

 

16

นายคมเพรช  เจริญจิตร

ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ


17

นายอภิชาติ  เหล่าขัติยะ

ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

18

นางสาวอนุสรา  แสนสุริยวงศ์

เจ้าหน้าที่ขนส่ง


 19

 นายอติยะ  สุวรรณเลิศ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

 

20
นายอภิชาติ  พัฒนโพธิ์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

สขข.กุฉินารายณ์

1

นางเข็มพร  พ่วงเพ็ชรสวัสดิ์

หัวหน้าสาขาอำเภอกุฉินารายณ์

 

2

นางสาวสนันทา  พิพิธกุสุมานันทน์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

3

นายจีรศักดิ์  สมพมิตร

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

4

นางอตินุช  นาทันตรอง

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 

5

นางสาววรินทร์ณิภา  นาสมฝัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

6

นางสุภาพ  สมพมิตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

7

นางสาววิลาวัลย์  ไชยทองศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

8

นางสาวพวงเพชร  ภูนิคม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

9

นายชินภัทร  ผาใต้

ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

10

นายสิทธิชัย  ศรีมันตะ

พนักงานขับรถ